Theaterambassadeur interviewt Dirk Roofthooft

Nele Devos interviewt Dirk Roofthooft over de herneming van het monodrama ‘Enoch Arden’ die hij samen met Muziektheater Transparant onderneemt.

Ambassadeurs van Schouwburg Kortrijk pennen hun gedachten neer over voorstellingen, artiesten en repetitieprocessen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store